เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา (MOU) วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561