เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการประชุมสัมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560