การสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมให้สารละลายอัตโนมัติ (Infution pump)