ประกาศสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดถุงยังชีพ