จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย หอการค้า
VEC สุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ " CP BLOOD DONATION DAY " ในแนวคิด "
เต็มใจให้เลือดเต็ม" ได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน
สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ในส่วนของ - ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 155 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 114 ยูนิต (คิดเป็น 39,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง 41 ราย - ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 108 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 84 ยูนิต (คิดเป็น 29,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 24 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย ณ ห้องทับทิม 1-2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี