จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกหน่วยรับโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้รับโลหิต จำนวน 28 ราย

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา