จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาคู เพื่อจัดหาโลหิต
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 250 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น
100,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือ
จากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และชาวอำเภอนาคู เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์