จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 131 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
52,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 18 ราย อวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี