จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 39 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
15,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 4 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี