จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอพนม และสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี
นายอัครพล พูลผล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) นางพัทธวรรณ นันทเกษตร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) นักศึกษา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน
110 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 89 ยูนิต (คิดเป็น 31,150 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 21 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย
และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี