จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า ได้โลหิต จำนวน 76 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย ร่างกาย
จำนวน 2 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก