จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 151 ราย ได้โลหิตจำนวน 109 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 59,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 13 ราย อวัยวะ 13 ราย และอุทิศร่างกายจำนวน 5 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี