จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอำเภอสิเกา นายอำเภอหาดสำราญ และจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ
" พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี) " ประจำปี 2562 จำนวน 6 คน ได้แก่
1. นางชั้น ดำแข็ง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
2. นางปลื้ม อายุสุข อายุ 105 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
3. นางผร้อย รักราวี อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
4. นางเจียร ขาวคง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5. นายวด พรหมมี อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
6. นางนวล ยิ้มย่อง อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง