เลือกหน้า

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วย นางสาวสุพรรณนีย์ ทับทรวง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด นางสาวธิติมา แซ่จึง เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางพิกุล จักรพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ณ ห้องประชุมภูทอกชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ