เลือกหน้า

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท นางนภาภรณ์ เมฆฉิม
นางศรินยา มณีกรรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการ MOU ผู้นำรับผิดชอบตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565” ครั้งที่ 2ผ่าน Microsoft Team เพื่อติดตาม และให้แนวทางการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสภากาชาดไทย แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และทีมผู้บริหารของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร