เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา  (ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา) เป็นประธานเปิดโครงการขยายเครือข่าย เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านแอปพลิดชั่น “พ้นภัย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี2564 โดยมีนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่กาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑๔ พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาอาสาสมัครสภากาชาดไทยพังงา ตัวแทนอำเภอ เทศบาล องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ รวมจำนวน 150 คน  เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
สภากาชาดไทยมีนโยบายที่จะให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะฟื้นฟูเพื่อให้ครอบคลุมทุกระยะของการเกิดภัย ทั้งด้านข้อมูลสถานการณ์การแจ้งเตือน การร้องขอความช่วยเหลือ และการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ทุกหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูลความไม่ทั่วถึง และความซ้ำซ้อนของการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งบูรณาการด้านการจัดการปัญหาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีเอกภาพและสร้างระบบการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์ และที่สำคัญมุ่งเน้นภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   ใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้สามารถระบบไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จึงได้จัดโครงการขยายเครือข่าย  เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ขึ้น  เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาด  สามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆได้