เลือกหน้า

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดมีนโยบายที่จะสร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อให้การวางแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ขึ้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพพมหานคร ซึ่งในช่วงแรกเป็นการปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จำนวน 25 จังหวัด และช่วงที่สองเป็นการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีที่มีความสำคัญ ผู้บริหารของเหล่ากาชาดจังหวัดได้มีโอกาสรับทราบนโยบายและกรอบการทำงานที่สำคัญ ตลอดจนเป็นโอกาสให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน