เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด / นายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี และผู้แทนจาก กิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง กิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว  กิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว และกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์