จดหมายเวียน
ว/ด/ป เลขที่ เรื่อง
24/12/2012 1480/2555 สรุปประมวลผลโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปี 2556
24/12/2012 1481/2555 สรุปประมวลผลโครงการการประชุมชี้แจงบทบาทเจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด สังกัดสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
21/12/2012 1438/2555 เรียนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และการพัสดุ ของเหล่ากาชาดจังหวัด NEW !!!
25/10/2012 สล.ว.848/2556 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (NEW!) ด่วนที่สุด!
19/10/2012 สล.ว 818/2555 ขอความร่วมมือรายงานปัญหาในการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด มิถุนายน 2555 (ด่วนที่สุด!) (NEW!)
09/10/2012 สส.ว.๗๓๙/๒๕๕๕ ขอความร่วมมือให้เหล่ากาชาดจังหวัด รายงานโครงการ/กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ NEW! ด่วนที่สุด!
20/09/2012 543/2555 ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
09/07/2012 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากิ่งกาชาดอำเภอ รุ่นที่ 3 ตามโครงการสัมมนานายกกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิก และเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (NEW!) ด่วนที่สุด!
09/07/2012 ว.6123/2555 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานายกกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิก และเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (NEW!) ด่วนที่สุด!
09/07/2012 การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2555 (New!) ด่วนที่สุด!