จดหมายเวียน
ว/ด/ป เลขที่ เรื่อง
31/03/2015 1720/2558 ขอขอบคุณในการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านของผู้ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
17/03/2015 สล.ว.1437/2558 ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 316
14/03/2015 สล.ว.704/2558 การแก้ไขระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด และปรับปรุงคู่มือคู่มือปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด มิถุนายน 2555
05/03/2015 ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี สมุทรสาคร ชัยภูมิ สกลนคร อุบลราชธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา เข้าร่วมโครงการฯ
23/01/2015 กช.ว.401/2558 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
17/11/2014 สล.ว.3681/2557 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมโครงการประชุมฯ ของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
26/08/2014 กช.ว.4733/2557 การจัดทำงบประมาณประจำปี 2557 และการเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางการเงิน (FMIS)
26/08/2014 - โครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
26/08/2014 ที่ สล.ว2068/2557 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
05/08/2014 กช.ว. 4382/2557 นโยบายอาสาสมัคร สภากาชาดไทย