จดหมายเวียน
ว/ด/ป เลขที่ เรื่อง
08/04/2016 กช.ว.2073/2559 การขยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาจิตอาสาให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
15/03/2016 ที่ กช.1369/2559 การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปปฏิบัติงาน
24/02/2016 ที่ กช.ว.1100/2559 ขอเชิญร่วมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี
23/02/2016 ที่ สล.ว.527/2559 การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559
03/12/2015 ขอให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุกกิ่งกาชาดอำเภอดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้ง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุดใหม่
03/12/2015 กช.ว.6685/2558 ขอให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้ง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่
21/04/2015 สล.ว.1087/2558 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2558
21/04/2015 สล.ว.1074/2558 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74 และ 75) พ.ศ.2553 หมวดที่ 8 ข้อ 49
20/04/2015 สล.ว.1077/2558 ปฏิญญางานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
10/04/2015 สล.ว.1026/2558 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย และขอส่งสรุปโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 1/2558