เลือกหน้า

ให้ใช้ปฎิบัติคู่กับ ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานภายในประเทศของเหล่ากาชาดจังหวัด

และ กิ่งกาชาดอำเภอ พ.ศ. 2544 ฉบับแก้ไขเพิ่ิมเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555