เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศจพ.อ.เมืองอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นายบุญธรรม สาแช บ้านน้ำตก เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศจพ.อ.เมืองอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นางสมจิตร ก้อนจ้าย บ้านท่าดินแดง เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสะแกกรัง...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศจพ.อ.เมืองอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นางสมจิตร อัตตะพันธ์ บ้านท่าดินแดง เลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลสะแกกรัง...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศจพ.อ.เมืองอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นางเสงี่ยม พึ่งประสิทธิ์ บ้านท่าดินแดง เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสะแกกรัง...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับศจพ.อ.เมืองอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นางสายหยุด กูลเกตุ บ้านท่าดินแดง เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสะแกกรัง...