เลือกหน้า
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนางอินอ้อย ชัยลา รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลงนางบัวลอย คล่องดี...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วย...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท นางนภาภรณ์ เมฆฉิม นางศรินยา มณีกรรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการ MOU ผู้นำรับผิดชอบตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอพร้าว จำนวน 8 ราย...