เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา...
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัทธานันท์  ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางวิชชุฎา  เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัทธานันท์  ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายนางวิชชุฎา  เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบ้านนายสมคิด  แสงส่อง อยู่บ้านเลขที่ 192...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พรมสินธุรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ ดังนี้ – นายนาค ขมหวาน โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค...