เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ วงศ์วีรกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด นางวิภารัศมิ์ มหาดำรงค์วัฒน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด...
เลย

เลย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงาน ปภ.จ.เลย พมจ.เลย. อำเภอท่าลี่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย...
เลย

เลย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอท่าลี่ มอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้...
เลย

เลย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย , อำเภอท่าลี่  , สาธารณสุขอำเภอท่าลี่ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน...
เลย

เลย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ร่วมกับอำเภอภูกระดึง มอบบ้าน...