เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอเมือง...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร พร้อม นางนฤมล ขัมภรัตน์ ภริยานายอำเภอโพธิ์ไทร/กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจมอบความห่วงใยให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผอ.รพ.สต.มอบชุดธารน้ำใจ ให้กับกลุ่มเปราะบาง1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปติดบ้าน ติดเตียง...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอชัยบุรี และสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
เลย

เลย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนสภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเป้าหมาย...