เลือกหน้า
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยนางศศิมาพร เทียนศิริวงศากุล รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสินีนาฏ ทองสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีกาชาด 4 จังหวัดนครราชสีมา ออกบรรเทาทุกข์ มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 35...
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด คุณอนัญญา กรีฑาพล นายกสโมสรไลออนส์ แจ้งวัฒนะ พระครูปลัดสมศักดิ์ มุนิวังโส...