เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 กันยายน 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายอำเภอเวียงสระ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระมอบหมายให้กรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระลงพื้นที่มอบสิ่งของตามโครงการ “เวียงสระ . . . ปันสุข”ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ตำบลทุ่งหลวงหมู่ที่ 5 , 9 ,10 ,13...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 25 กันยายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชำนาญ แตงจุด...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนป้องกันจังหวัดลพบุรี กำลังพลกองพลรบพิเศษที่ 1 ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี...