เลือกหน้า
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช/นายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช สั่งการให้ นายเศรษฐสิทธิ์ สารากรบริรักษ์ ปลัดอำเภอมหาราช นางสาววิกานดา พิมพาภรณ์ เสมียนตราอำเภอ มหาราช พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช และ เจ้าหน้าที่อบต.บางนา...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นากยกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะหัน ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปะหัน ที่ครอบครัวติดเชื้อ และต้องต้องกักตัว...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เภายใต้การอำนวยการของนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช/นายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช สั่งการให้ นายเศรษฐสิทธิ์ สารากรบริรักษ์ ปลัดอำเภอมหาราช นางสาววิกานดา พิมพาภรณ์ เสมียนตราอำเภอ มหาราช พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช และ...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะหัน ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปะหัน ที่ครอบครัวติดเชื้อ และต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...