เลือกหน้า
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ บริจาคเงินจำนวน 24,800 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขออนุโมทนาผลบุญ และขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างยิ่งในการบริจาคในครั้งนี้...