เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด และคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์...
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

นางวันทนีย์ เฉิดผาด รักษาการนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ  และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลสัตหีบ จำนวน 2 ราย และตำบลบางเสร่ จำนวน 1 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น...
ชลุบรี

ชลุบรี

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะ ได้มามอบถุงชีพ จำนวน 200ถุง จักรยานจำนวน 15 คัน ถังขยะปลอดเชื้อ จำนวน 20ถัง ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564...
กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

วันที่15 มีนาคม 2564 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา พร้อมด้วยนางสาวปิยาภรณ์ จำนงจิตร เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา นายแพทย์ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ กำนันตำบลปาดังเบซาร์...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ นางอรุณ แสงนาค นางกาญจนา จันทร์แช่มช้อย นางสุรีรัตน์ คงขุน นางกรวรรณ ศิรประภาภักดี นางณิชานันท์ ไชยกุล...