เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางณัฐนันท์ ทองคำ นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายวิเชียร เพลินสุขโดยเหล่ากาช...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางณัฐนันท์ ทองคำ นางรัตนาภรณ์ ยังยืน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางณัฐนันท์ ทองคำ นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายพงษ์ศักดิ์ แทนสระน้อย โดยเหล่ากาชา...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอด่านช้าง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอด่...