เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านละหานนา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางชะตา ทุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอพรรณานิคม,...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563...