เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม
ยะลา

ยะลา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอบ้านนาเดิม และสาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...

อ่านเพิ่มเติม
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย...

อ่านเพิ่มเติม
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกรับบริจาคโลหิต ณ สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอพุนพิน และสาธารณสุขอำเภอพุนพิน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ"มั่นใจ...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย , อำเภอท่าลี่  , สาธารณสุขอำเภอท่าลี่ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม