9

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก นางสาวเพชรประทุมมาพร ทองอุ่นเกตุมณีศา
นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย และมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จักรยาน ผ้าห่ม พัดลม ไข่ไก่ ให้กับครอบครัว นาย พัชรพล โพคำ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 ต.ช้างตะลูด และนางสาว รุญ อ่อนสี
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 3 ต.ช้างตะลูด โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.ช้างตะลูด มาร่วมต้อนรับ และมอบสิ่งของช่วยเหลือ

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ถวายปัจจัย
และมอบเงินพระราชทานให้แก่พระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ์ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 80,000 บาท และนายสงกรานต์ คำวรรณ์ (ผู้ดูแล) จำนวน 3,000 บาท ณ วัดเวียงตั้ง ตำบลวังธง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.50 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย
งานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง "จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋าปูจาแม่ก๋าเผือก" ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประธานกรรม
การมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ความช่วยเหลือนางแก้ว เครือสม อายุ 70 ปี มารดาผู้เสียชีวิต ในพื้นที่อำเภอลอง
จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย
ให้นางสาวศรุจิเรศ เจียนศิริจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกเพื่อแสดง
มุฑิตาจิต และขอบคุณในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้กับนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และนางณัฐญา วงษ์พานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมาย
ให้นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่
ออกรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 32 ราย แต่ได้โลหิตจำนวน 26 ราย/ยูนิต
เนื่องจากความเข้มข้นของเลือดไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้มีผู้บริจาคดวงตา 8 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดบุญรักษา ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการ พม. ห่วงใย
ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ได้ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสยากจนในพื้นที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 10 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดแพร่

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชิน
ราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย
ได้โลหิต จำนวน 20,100 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ในพื้นที่
อำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยพร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content