8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ในเขต
อำเภอทัพทัน 2 ราย นายสำเริง ชูช่วย บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน และนายประเทือง กรีรัตนา บ้านเลขที่ 14/5 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน โดย ปลัดอำเภอทัพทัน เจ้าหน้าที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 54 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี ได้รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 21 ราย และ อวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13
ณ ห้างไทวัสดุ สาขาตาก ได้โลหิต จำนวน 22 ราย มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้า
ส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด และพสกนิกร ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนางยกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุดม รุจินาม บิดาของนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ณ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมาย
ให้นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการสอบ
คัดเลือกคนพิการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ ลานพระเจดีย์ ยอดเขากบ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ
วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ และเวลา 07.30 น. ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระสงฆ์ 109 รูป เดินลงจากยอดเขากบ รับบิณฑบาต
ข้าวสารอาหารแห้งฯ จากพุทธศาสนิกชนเวิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย รักษา

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปริยัติเมธี
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้จัด ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมมหาเถระสมาคม ครั้งที่ 18 / 2562 เมื่อวันที่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง ให้ข้อมูลสถานการณ์การระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมาจาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ที่ไหลผ่านทุ่งรับน้ำเหนือบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่อำเภอชุมแสงเริ่มมีปริมาณลดลง เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำชับให้นายอำเภอ

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content