7

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษาสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันรำลึกแห่งความดี จังหวัดอุบลราชธานี THE MONUMENT OF MERIT Little Mother Ubon
ณ ลานอนุสาวรีย์คนดี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวไต้ถุนโล่ง เกิดเสียหายทั้งหลัง สัตว์เลี้ยง(วัว) ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต
จำนวน 1 ตัว รายนายบุญโฮม พาลคำ บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน หม้อหุงข้าว 1 ใบ และพัดลม 1 เครื่อง โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาด
และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ชื่องานว่า "งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็น

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ ยอดผู้บริจาค 330 ราย บริจาคดวงตา 9 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย
ให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตรจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา ประมาณ 22.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้ รายนางเทียม คันธะสอน บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตำบลหนาตาล
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าคันโท เข้าระงับเพลิงได้ โดยใช้เวลา ประมาณ 20 นาที

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่
นางวันคำ วงศ์ขวาหมู ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วม
กิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำเภอดงหลวง ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ออกหน่วยตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ปรับปรุงที่พักอาศัย
ของราษฎร ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กรณี นายประเสริฐ กุณะ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 4 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ออกหน่วยตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ปรับปรุงที่พักอาศัย
ของราษฎร ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กรณี นางมล สร้อยคำ บ้านเลขที่ 173 หมู่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
Syndicate content