5

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ
และสมาชิกสภากาชาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม
อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้โลหิตจำนวน 46 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 คน และบริจาคอวัยวะ 4 คน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ราษฏร ในเขตพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จำนวน 2 ราย
2. ออกเยี่ยมให้กำลังใจเด็กแรกเกิด ตามโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จำนวน 1 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ
และสมาชิกสภากาชาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภักดีชุมพล และทีมงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอภักดีชุมพล โดยมีนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล
นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล เข้าร่วมบริจาค

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 8 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอบึงบูรพ์ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด​ 120 ราย ผ่านการคัดกรอง 99 ราย โลหิตที่ได้ 99 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา​ จำนวน​ 4 ราย​ อวัยวะ​จำนวน​ 4 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 5 ราย ​ 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษณ์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิตกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ ณ รพ.สต.บ้านนา ต.ภูเงิน
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด 88 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 68 ราย โลหิตที่ได้ 68 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 5 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอวังหิน โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด​ 202 ราย ผ่านการคัดกรอง 172 ราย โลหิตที่ได้ 172 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​ อวัยวะ​จำนวน​ 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 4 ราย ​ 16 ครั้ง

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว โดยท่านชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอหนองบัวระเหว นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 264 คน ได้โลหิตจำนวน 185 ยูนิต

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซีฯ สาขาชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 คน ได้โลหิตจำนวน 53 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 คน และบริจาค
อวัยวะ 7 คน ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนมอบนมและขนมให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลเนินสง่า และทีมงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอเนินสง่า นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
ผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 121 คน ได้โลหิตจำนวน 95 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาค

จังหวัดชัยภูมิ
Syndicate content