3

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วย
เหรัญญิก กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยเหรัญญิก กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อาคารเอนกประสงค์ กรมปืนใหญ่ที่ 2
รักษาพระองค์ อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอัน
เป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 97 ราย ได้โลหิตจำนวน 60 ราย/ยูนิต คิดเป็น 27,000 ซีซี บริจาคดวงตา 9 ราย และอวัยวะ 9 ร่างกาย ทั้งนี้

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. บริษัทเอสจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 103 ราย
ได้โลหิตจำนวน 84 ราย/ยูนิต คิดเป็น 37,800 ซีซี บริจาคดวงตา 5 ราย และอวัยวะ 5 ร่างกาย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. บริษัทอัลฟ่า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 48 ราย ได้โลหิตจำนวน 36 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 16,200 ซีซี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด บริษัทอัลฟ่า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดี เหล่ากาชาด

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางราตรี ชำนิ รองนายกฯ และ พ.ต.ท.หญิง สุมน เนื่องจำนงค์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมการดำเนินโครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะออกทำการรักษาและผ่าตัดตาแก่พระสงฆ์ แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-10

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. อาคารพรหมโยธี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พื้นที่ ก) อ.เมืองปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 77 ราย ได้โลหิตจำนวน 65 ราย/ยูนิต คิดเป็น 29,250 ซีซี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค.62 เวลา 16.30 น. หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี ริมเขื่อนหน้าที่ว่าการ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ (เก็บขยะมูลฝอย)
และปลูกเมล็ดต้นทานตะวัน จำนวน 8,230 ต้นโดยมี หน.ส่วนราชการระดับ จ. (ทหาร ตร. พลเรือน) นอ.เมือง ปจ. ผู้นำท้องที่
ท้องถิ่น และ ปชช.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงฯ) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรม
บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ภายใต้ชื่องาน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100ล้านต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content