2

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค
2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าหลวง ตำรวจ ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม
เยียนผู้ยากไร้ ราย นางน้อย ข้อสังข์ บ้านเลชที่ 83 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงิน
สังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค
2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าหลวง ตำรวจ ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบบ้าน
ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายศิริชัย พันธุ์แขก บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค
2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้
ราย นางสาวรุ่งนภา หลงทอง บ้านเลชที่ 75 หมู่ที่ 6 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงิน
สังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค
2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ราย นางเสนียด หลงทอง บ้านเลชที่ 191 หมู่ที่ 6 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคม
สงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค
2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้าง
และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้พิการ ราย นายสมพร เกตุเถือน บ้านเลขที่ 154 หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่า
กาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค
2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบห้องสุขา ตามโครงการฅ
ก่อสร้างและซ่อมแซมห้องสุขา ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางสาวกิรินา ลอยมา อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงิน
สังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมมอบห้องสุขา
ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมห้องสุขา ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางสาวสุพรรษา ขุนแร่ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 6 ตำบลหลุมข้าว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้
ราย น.ส.นันทนา พัวพันธ์ บ้านเลชที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะรุม อำเภแอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงิน
สังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เยี่ยมเยียนกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ซึ่งรับฟัง
ผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ ณ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content