12

จังหวัดตรัง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอสิเกา
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนายมานะ
เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา นำบุคคลากรร่วมบริจาค สำหรับวันนี้ มีผู้บริจาคทั้งหมด 124 ราย ได้โลหิต 98 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 39,200 ซีซี.

จังหวัดตรัง

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 10.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบ "เก้าอี้สุขใจ"
ให้แก่เด็กชายฮาริส ดาแมยี ซึ่งเป็นผู้ป่วยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ​)​ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีถวาย
แก่วัดภูเขาทอง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,คณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อจะได้นำปัจจัยจากการร่วมอนุโมทนาของสาธุชน ไปดำเนินการสร้าง
ห้องน้ำ-ห้องสุขา ของวัดต่อไป ณ วัดภูเขาทอง ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเงินจากพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่สกาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เพื่อจัดหาของรางวัลสำหรับร้านนาวากาชาดประจำปี 2562 หลังการประชุมได้ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน งดใช้ถุงพลาสติก
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการหิ้วปิ่นโตอาหารเที่ยงมารับประทานร่วมกัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยบริษัทในเครือ VS Group นายอำพัน นางสุมาลี วิประกษิต เป็นผู้ขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากรจาก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองตรัง ตามโครงการการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โดยมีนายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ นำบุคคลากรของ
โรงเรียนร่วมบริจาค สำหรับวันนี้ มีผู้บริจาคทั้งหมด 53 ราย ได้โลหิต 43 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 17,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2562 ณ วัดนานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้ นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอปะเหลียน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
รายนายสมพงษ์ ชุมพล อายุ 58 ปี ณ ม.6 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ 1 ชุด

จังหวัดตรัง
Syndicate content