อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ในเขต
อำเภอทัพทัน 2 ราย นายสำเริง ชูช่วย บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน และนายประเทือง กรีรัตนา บ้านเลขที่ 14/5 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน โดย ปลัดอำเภอทัพทัน เจ้าหน้าที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 54 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี ได้รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 21 ราย และ อวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ได้รับโลหิตจำนวน 149 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 59,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 17 ราย อวัยวะ จำนวน 15 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาและสวัสดิการให้แก่เด็กพิการทางสติปัญญา
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจคนพิการทางสติปัญญา

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน ได้รับโลหิตจำนวน 90 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 36,000 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 4 ราย อวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ตามคำสั่งเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กำหนดเปิดตู้รับริจาคเงินเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานีและนับเงินบริจาค ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, และตุลาคม ของทุกปี โดยครั้งนี้เป็นการเปิดรับเงิน
จาคตู้บริจาค ครั้งที่ 5/2562 ดังนี้ โรงแรมอุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท ได้รับเงิน 314 บาท ร้านก๋วยเตี๋ยว เจ้รัช ได้รับเงินจำนวน 420 บาท
โรงแรม ซี ทู ยู อุทัยธานี ได้รับเงินจำนวน 270 บาท ร้านอาหารบ้านผู้ใหญ่ 290 บาท ธนาคารออมสิน สาขาอุทัยธานี ได้รับเงินจำนวน 270 บาท

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 ที่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
13-14 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางรัตดาวรรณ์ แสนโยระกะ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี และพันตำรวจเอกชูศักดิ์ พนัสอัมพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี แถลงข่าว ณ เวทีแถลงข่าว

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ “ ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย ” ในเขตพื้นที่อำเภอ หนองฉาง 2 ราย นางหรั่ง เสือทัพ
บ้านเลขที่ 117/2 หมู่10 ต.เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และนาง สุนทร พันธุเมฆ บ้านเลขที่ 370/2 หมู่ 5 ต.หนองฉาง
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายอำเภอหนองฉาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562เวลา 08.00 - 10.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานีหน่วยบริการอำเภอ7อำเภอละ 20,000 บาท
รวมเป็น 140,000 บาท ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแก่หน่วยบริการประจำอำเภอ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ต่อเด็กพิการและด้อยโอกาส โดย นายสุรพล วงษ์สุขพิศาล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content