สุโขทัย

กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก นายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลกและคณะกิ่งกาชาด
อำเภอสวรรคโลก ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ น.ส.ยุพา อันชื่นใจ ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลปากน้ำ โดย มอบเงินข่วยเหลือให้ 2,000 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย (นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์) พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอคีรีมาศ
จำนวน 2,390 ชุด

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ม.1 และม. 8
ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 35 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายอำเภอกงไกรลาศพร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดอำเภอกงไกรลาศ ออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ต.ไกรนอก ม.8 (บ้านวังไผ่สูง) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัย จำนวน
990 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางเวิ่น พุ่มกลับ บ้านเลขที่ 9/3 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีผู้อยู่อาศัย 5 คน
มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุงและผ้าห่ม 4 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  นายอำเภอกงไกรลาศพร้อมด้วย
สมาชิกเหล่ากาชาด อ.กงไกรลาศ ออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ต.ไกรนอก ม.8 (บ้านวังไผ่สูง) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัย
จำนวน 990 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุโขทัยออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางเวิ่น พุ่มกลับ บ้านเลขที่9/3 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีผู้อยู่อาศัย 5 คน ทั้งนี้ เหล่ากาชาดฯ
ได้มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุงและผ้าห่ม 4 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย

จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
และ โรงพยาบาลสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน นางอุไร อินท์ด้วง อายุ 66 ปี ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อติดตามอาการ
และสภาพความเป็นอยู่ และได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาปัญหา และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งประสานท้องถิ่นร่วมในการดูแล
และส่งต่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดสุโขทัย

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2560 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ได้เป็นประธานและเข้าร่วมในงาน ณาปนกิจศพ นายก๊กเพ้ง แซ่ตัน ซึ่งเป็นผู้บริจาคผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย ทั้งนั้น
ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ทายาท เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลต่อไป

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 4 ราย โดยมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค
พร้อมมอบเงินให้ผู้ยากไร้และผู้พิการ รายล่ะ 3,000 บาท ผู้ประสบอัคคีภัยรายล่ะ 5,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

Syndicate content