ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี อาจารย์, บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๑๒๔ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๒๔ ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๘ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๓๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๔๗ ราย และ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, เจ้าหน้าที่หน่วยกำลัง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางสารีปะ เจหลง
ณ บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นครอบครัวราษฎรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. อาศัยอยู่รวมกัน ๑๓ คน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนิคมควนเปล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๓) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี,

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยมี ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๙๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต
๙๐ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๕ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๓ ราย และ
- กรุ๊ป AB จำนวน ๓ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวรอฏวา สาและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ซึ่งเป็นนักเรียนผู้ประสบอุบัติเหตุและมีฐานะยากจน และพักรักษาอาการ ณ อาคารศัลยรัศมิ์ แผนกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน ๑ ถุง
และเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดตุยง พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอหนองจิก,

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, ครู,
บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอไม้แก่นร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"
จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายนวน แดงขวัญ อายุ ๗๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ติดเตียงโรคกระดูกทับเส้น/มีแผลบริเวณก้น ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายอาแซ วอเงาะ คนไข้ติดเตียง อายุ ๕๙ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีแผลกดทับบริเวณก้นกบใส่สายให้อาหารทางจมูก ใส่สายปัสสาวะ ในการนี้

 จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต
ตำบลตุยง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีโดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร, พนักงานบริษัท และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๙๗ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๙๗ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๐ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๙ ราย
และ - กรุ๊ป AB จำนวน ๙ ราย

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content