น่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางปราณี สวามิภักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เข้าร้วมในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานของยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาสายุวกาชาด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังงหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วย
นางปราณี สวามิภักดิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข
ทำพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันนี้ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วย
นางปราณี สวามิภักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาด อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ
นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้าง ทำพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางปราณี สวามิภักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาด
พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย นายสถิต กาสะลอด
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 12 บ้านน้ำสอด ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท และสิ่งของ
อุปโภคบริโภค

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้
นางปราณี สวามิภักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย
นายรังสฤษดิ์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย สำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือน อบต.อ่ายนาไลยได้สนับสนุนวัสดุ เช่น สังกะสี โดยประชาชนในพื้นที่ช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

จังหวัดน่าน

เมื่อ วันนี้ 19 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางปราณี สวามิภักดิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา 2 หลัง
1. นายธวัชชัย คำมานะ บ้านเลขที่ 174 หมู่ 7 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางปราณี สวามิภักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ณ ที่ว่าการอำเภอสองแคว โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานพิธี เปิดโครงการและนำหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอให้บริการประชาชนในพื้นที่เชิงรุก ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้นำถุงยังชีพ

จังหวัดน่าน
Syndicate content