นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้า
ส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด และพสกนิกร ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนางยกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุดม รุจินาม บิดาของนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ณ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมาย
ให้นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการสอบ
คัดเลือกคนพิการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ ลานพระเจดีย์ ยอดเขากบ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ
วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ และเวลา 07.30 น. ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระสงฆ์ 109 รูป เดินลงจากยอดเขากบ รับบิณฑบาต
ข้าวสารอาหารแห้งฯ จากพุทธศาสนิกชนเวิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย รักษา

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปริยัติเมธี
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้จัด ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมมหาเถระสมาคม ครั้งที่ 18 / 2562 เมื่อวันที่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง ให้ข้อมูลสถานการณ์การระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลมาจาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ที่ไหลผ่านทุ่งรับน้ำเหนือบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่อำเภอชุมแสงเริ่มมีปริมาณลดลง เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำชับให้นายอำเภอ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ นางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง ณ บ้านหนองหลุม ม.6 ต.เกรียงไกร อ.เมือง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ยึดถือ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ อุทยานสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์บริจาคโลหิต ในโครงการ รันบลัดนาว ซีซั่น 2 และร่วมวิ่งรณรงค์
รอบอุทยานสวรรค์ เป็นระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนและเป็นการส่งเสริมการให้ในสังคมไทย การให้โลหิต เสมือนการ
ให้ชีวิตใหม่กับผู้ป่วยซึ่งเป็นการให้อันย่ิงใหญ่และเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะทำให้สามารถบริจาคโลหิตได้

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ และผู้แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการออกสลากกาชาดประจำปี

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content