ชุมพร

จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 – นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เยี่ยมและมอบเงิน ครอบครัวนางสำอาง รักซื่อ
ผู้ประสบอัคคีภัย เลขที่ 148/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
นำโดยนางศิริลักษณ์ พลละเอียด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร  ออกตรวจเยี่ยมและแจกข้าวกล่อง  น้ำดื่ม ถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอท่าแซะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนางศิริลักณษ์  พลละเอียด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ  นายประภาส เรืองยา  และนางอนุทัย  มากแก้ว ชาวจังหวัดสตูล เนื่องจาก
การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เข้ากราบพระบรมศพ ได้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รถกระบะ
เฉี่ยวชน ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตอาสาที่ลงทะเบียนในระบบให้เกิดความ
เข้าใจในอุดมการณ์กาชาด จึงได้จัด “ โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ” ณ หอประชุม
อาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้า OTOP เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรบูรณาการ ร่วมกับจังหวัดชุมพร
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี

จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลอง
พีระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต  จำนวน 195 คน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
และศูนย์แสดงสินค้า OTOP อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นายอำเภอละแม นายอำเภอสวี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจเยี่ยมครอบครัว
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  รายละ 1 ชุด จำนวน
4 ราย ในพื้นที่อำเภอละแม และอำเภอสวี

จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 - นางนิภา  สุรการพินิจ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและคณะ  เยี่ยมและมอบเงินจำนวน
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ ครอบครัวนางสมนึก ชูแก้ว ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง อยู่บ้าน
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น

จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน  เข้าตรวจเยี่ยมครอบครัวนางสาวมรกต  คงแก้ว  เป็นผู้พิการซ้ำซ้อนและถูกกระทำรุนแรง
เป็นครอบครัวยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัว
นายสุชาติ ชูโชติ อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จมน้ำเสียชีวิต ภรรยา คือ นางสาววนิดา ชูโชติ
ไม่มีเงินจัดงานบำเพ็ญกุศลศพให้กับสามี เป็นผู้ยากไร้

จังหวัดชุมพร
Syndicate content