กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวไต้ถุนโล่ง เกิดเสียหายทั้งหลัง สัตว์เลี้ยง(วัว) ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต
จำนวน 1 ตัว รายนายบุญโฮม พาลคำ บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน หม้อหุงข้าว 1 ใบ และพัดลม 1 เครื่อง โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตรจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา ประมาณ 22.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้ รายนางเทียม คันธะสอน บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตำบลหนาตาล
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าคันโท เข้าระงับเพลิงได้ โดยใช้เวลา ประมาณ 20 นาที

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย
ให้นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอหนองกุงศรี เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 245 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 98,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย
ให้ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 71 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 28,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 8 ราย /แสดงความจำนง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอนามน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วม
บริจาคโลหิต จำนวน 245 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 98,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะฯ ออกร่วมกิจกรรม
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรม

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาด นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ออกเยี่ยมและ
ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง รายนางแพรชมภู พยัฆษี บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาฬสินธุ์ และคณะฯ
ร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ ณ บริเวณสวนธรรมเชิงเขาภูสิงห์
และวัดพุทธาวาส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสามชัย เพื่อจัดหาโลหิต
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 120 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะฯ ออกปฏิบัติภารกิจมอบชุดฟื้นฟูราษฎรในพื้นที่อำเภอกาฬสินธุ์ ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ประกอบด้วย
ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอนและชุดทำความสะอาดบ้านเรือน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 350 ครัวเรือน และชุมชน
จารุพัฒนา ตำบลกาฬสินธุ์ จำนวน 31 ครัวเรือน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนชุดฟื้นฟูจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

Syndicate content