กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี อาคารบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคใต้ จังหวัดกระบี่)

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคใต้)  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562
ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง  เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีนายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดโครงการและสร้างทัศนะคติและความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของคนพิการในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน (คนพิการ 53 คน/คนดูแล 19 คน)

งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน

“สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด” งาน"สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน" วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ได้ร่วมงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแนะนำผลการดำเนินงานตามภารกิจ
4 ด้าน ของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมและอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ  ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว
ได้มีการบรรยายในหัวข้อหลักๆ ดังนี้
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
1) การใช้โปรแกรมระบบงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

กรุงเทพมหานคร

การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง จังหวัดตรัง (ศูนย์โนรี) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐม
พยาบาลและสุขภาพอนามัย และสถานีกาชาดที่ 14 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัย
ทะเลฅชุมชน ณ ห้องประชุมทรายทอง โรงแรมทรายทองรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี
นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน และมี Khun Adam Ramsey, Communication Team Leader ICRC Pattani กล่าวทักทายจิตอาสาฯ
จำนวน 55 คน

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา-เบตง)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผศ.ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กล่าวต้อนรับ นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน
และมี Khun Tomas Drayton, Protection Field Team Leader, ICRC Pattani และคุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ์ ICRC Bangkok

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน โดยนางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Khun Alexander Dalliston

Syndicate content